KVALITETSPOLICY
Trycktrean AB

Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.
Syfte
Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder.
Företagets namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal,
produkter/tjänster och kundservice.
Riktlinjer
Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras.
Kundtillfredsställelse
Vi skall;
-utgå vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt
-alltid vara samarbetsvilliga när det gäller våra kunder
-visa upp vårt kunnande och ge ett kompetent intryck i kundens ögon
-tillhandahålla säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda produkter/tjänster.
Medarbetare
Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder.
Därför;
-arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella
arbetsinsatsens betydelse för helheten
-tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
-tillser vi att rätt person är på rätt plats.
-ansvarar alla medarbetare för företagets långsiktiga överlevnad
Samhälle
Företaget ingår i ett större sammanhang.
Därför;
-följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys
-har vi kretsloppsbegreppet i åtanke vid beslut
-minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark
-minimerar vi förbrukning av vatten och energi
Ständiga förbättringar
Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet.
Därför;
-utvärderar vi uppdragets utförande och kvalitet
-skall vi upptäcka eventuella brister för att snabbt kunna åtgärda dem, undersöka orsaker och fundera över samband.
-engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet