MILJÖPOLICY
Trycktrean AB

Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och kunder, syftet är att beskriva
företagets miljöarbete.

Principer och krav
-En av principerna är utbytesprincipen, exempelvis att sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre, mer miljöanpassad.
-Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten ska följas.
-De föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och nya
föroreningar skall förebyggas. Kommande generationer skall också kunna leva!
Löpande miljöarbete
-Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället.
-Verka för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och
leverantörer där målet är att alla företagets leverantörer har ett aktivt miljöarbete.
-Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.
-Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett
miljöperspektiv.
Kompetens
-Personalen ska vara miljökunnig i frågor som är relevanta utifrån hur företagets
verksamhet påverkar miljön.
Resursanvändning
-Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål
produktframställning.
-Alla led, råvaru och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras på ett så
miljövänligt sätt som möjligt.
-Kemikalier ska i möjligaste mån undvikas och vi jobbar utifrån utbytesprincipen som
handlar om att byta farliga kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga.
Klimatpåverkan
-Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både när det gäller den inre som den yttre miljön.
-Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan.
-Företaget ska ha en modern och energisnål teknikpark samt all förnyelse av teknisk
utrustning ska leda till en ständig uppgradering mot miljövänligare teknik.
Ansvar
-Cheferna ska ansvara för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär och ge personalen möjlighet att efterleva den. Medarbetarna ska uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet. Yttersta ansvaret ligger hos styrelsen/ledningen.